A PortfoLife Zrt.

általános adatkezelési tájékoztatója

 

A PortfoLife Tanácsadó Zrt. (székhely: 1034 Budapest, San Marco u. 19. 1. em. 1., cégjegyzékszám: 01-10-142516, adószám: 32380473-2-41, képviseli: Nagy Gábor vezérigazgató, e-mail cím: info@portfolife.hu, tel.: 70 631 5834) ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa adatkezelőként, valamint adatfeldolgozóként végzett, az Ön szempontjából relevánsnak ítélt adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

A PortfoLife Zrt. felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az info@portfolife.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz. Amennyiben a Portfolife Zrt. adatkezelőként jár el, úgy az érintetti megkeresést maga dolgozza fel, válaszolja meg, azonban, ha adatfeldolgozóként kapja, úgy az adatkezelője felé továbbítja, aki az érintetti joggyakorlásra választ ad. A Portfolife Zrt. felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
 • a PortfoLife Zrt. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
   • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
   • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
   • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
   • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
   • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
   • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
   • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
   • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
   • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
   • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.
 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai a PortfoLife Zrt. székhelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg.
 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.
 • az (al-)adatfeldolgozóinak és adattovábbítási címzettjeinek nyilvántartása önálló tájékoztatóban kapott helyet.
 • Adatkezelő végez más adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

Adatkezelő önálló adatkezelései

Érintett által kezdeményezett kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés
Ide tartozik a weboldalon történő adatkezelés és az is, ha más módon, fórumon keresztül történik a kapcsolatfelvétel
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás, vagy megállapodáson alapul,Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kapnév, telefonszám, e-mail cím, kérdés/kérés, kapcsolatfelvétel időpontjafüggően a konkrét megkereséstől: cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Érintettek

 

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldásaönkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy jogszabályi kötelezettség, vagy létfontosságú érdekMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővelnév, e-mail cím, telefonszám, üzenetcél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történikÉrintettek

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás, vagy GDPR 6. cikk (1) b) pontjaMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellettnév, e-mail cím, telefonszám, ajánlat részleteiérvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséigelektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történikÉrintettek

 

Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés adatkezelésének összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítéseJogos érdek (6. cikk (1) f))Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki korábban megkereste az Adatkezelőt valamilyen szolgáltatás igénnyel, és akik felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indítnév, e-mail cím/levelezési cím, telefonszám,

korábbi szolgáltatás témája, kapcsolódó új szolgáltatás témája

tiltakozásig, vagy az érintett részéről érdekmúlásig,

vagy jogos érdek megszűnéséig

Elektronikusan, manuálisanérintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartásMegállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepelLásd részletesen a megállapodásban8 évig vagy

megállapodásban meghatározott időtartam vagy

nem leselejtezhető, így nem törölhető

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történikÉrintettek

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelésének összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartásönkéntes hozzájáruláson alapulMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztenév, e-mail cím, telefonszám, időpont, helyszíncél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáigelektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történikérintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.önkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számáralásd részletesen a hozzájáruló nyilatkozatbanhozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

érintettek

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesMinden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közliLásd részletesen a panaszbanAdatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapjánelektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történikÉrintettek
Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns)megállapodáson alapul vagy

jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Munkatársakapcsolattartás kezelt adatok, tárgyalási jegyzőkönyv adatai, szerződés adataiérintett kérésére törlésig,

adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

érintett halála miatt történő törlésig,

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.

Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni

elektronikusan (papír alapon), manuálisan történikérintettek, esetleg partner

 

Visszahívás kérése adatkezelésének összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
a visszahívás lebonyolításaÖnkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki visszahívást kér az Adatkezelőtőlnév, telefonszámCél megvalósulásáigelektronikusan, manuálisan történikÉrintettek

 

Meghívókkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
az Adatkezelő működésének elősegítése.Hozzájárulás, jogos érdek vagy jogi kötelezettség teljesítéseMinden természetes személy, aki az Adatkezelőtől meghívót kapnév, e-mail cím, meghívó adataiCél megvalósulásáig vagy elévülésigElektronikusan vagy papíralaponérintettek

 

Szakértői, tanácsadási tevékenységgel (konstruktív konzultációval) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
a szakértői, tanácsadási szolgáltatás elvégzéseMegállapodás vagy jogos érdekMinden természetes személy, aki részt vesz az Adatkezelő nyújtott szakértői, tanácsadási tevékenységbenlásd a konzultációs lap adatköreit8 évigElektronikusan, papír alapon, manuálisanÉrintettek, esetleg közhiteles nyilvántartás

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreirőlönkéntes hozzájáruláson alapulMinden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkoziknév, e-mail cím, feliratkozás időpntjaLeiratkozásigfeliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Érintettek

 

Rendezvényen való részvételre történő jelentkezés (rendezvényszervezés) adatkezelésének összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
a rendezvényre történő jelentkezés lehetővé tétele, a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettelönkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás, vagy jogos érdekMinden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett rendezvényre jelentkezikLásd az adott rendezvény kapcsán a nyilatkozatotcél megvalósulásáig, vagy ha az adat teljesítést, számviteli bizonylatot támaszt alá, bizonyít, akkor a számviteli törvény alapján 8 évig tartelektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisanÉrintettek

 

Ügyfélelégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartásAdatkezelő jogos érdeke, de lehet hozzájárulás isMinden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz résztnév, értékelés, időpontCél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évigelektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történiksaját érintetti nyilvántartás

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
Adatkezelő marketingjeÖnkéntes hozzájárulásAzon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedveliknév, publikus kép, publikus e-mail cím, értékelés, hozzászólásÉrintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséigElektronikusan manuálisan történikÉrintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartásÖnkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkeziklásd az önéletrajz, mot. levél  adatköreithozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséigElektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisanÉrintettek

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelésének összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
az érintett számára időpont biztosítása állásinterjú céljábólönkéntes hozzájáruláson alapul vagy megállapodáson alapulMinden állásra jelentkező, akivel Adatkezelő időpontot egyeztet  állásinterjúranév, időpont, helyszín, telefonszám, e-mail címLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásábanelektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történikérintettek

 

Adatfeldolgozóként végzett adatkezelések

Adatfeldolgozóként érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
5.            Az adatok kezelésének célja a megbízó adatkezelő nevében, érdekében az érintettel történő kapcsolattartás, a felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása. Speciális cél lehet marketing/értékesítési aktivitás (pl. új termék kapcsán).önkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel, mint adatfeldolgozóvalnév, e-mail cím, telefonszám, üzenet adataijogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történikÉrintettek

 

Adatfeldolgozóként végzett szakértői, tanácsadási tevékenységgel (konstruktív konzultációval) kapcsolatos adatfeldolgozás összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
a szakértői, tanácsadási szolgáltatás elvégzéseMegállapodás vagy jogos érdekMinden természetes személy, aki részt vesz az Adatkezelő nyújtott szakértői, tanácsadási tevékenységbenlásd a konzultációs lap adatköreit8 évigElektronikusan, papír alapon, manuálisanÉrintettek, esetleg közhiteles nyilvántartás

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő (mint adatfeldolgozó) által tett ajánlatadással kapcsolatos adatfeldolgozás összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
a megbízó Partner nevében, érdekében a megbízó adatkezelő Partner termékei közül kiválasztott termék ajánlata és kapcsolattartásönkéntes hozzájárulás, vagy GDPR 6. cikk (1) b) pontjaMinden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő (mint adatfeldolgozó) megbízó Partnerétől (mint adatkezelőtől) ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellettnév, e-mail cím, telefonszám, ajánlat részleteiLásd részletesen az adatfeldolgozás tájékoztatójában/leírásábanelektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történikÉrintettek

 

Megállapodás megkötésében történő segítségnyújtás összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartásMegállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő közreműködésén keresztül saját nevében megállapodást köt az Adatkezelő megbízó (adatkezelőnek minősülő) Partnerével, vagy az ilyen szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepelLásd a megállapodásban8 évig vagy

megállapodásban meghatározott időtartam vagy

nem leselejtezhető, így nem törölhető

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történikÉrintettek

 

Érintett hozzájáruló nyilatkozatainak rögzítésével kapcsolatos adatfeldolgozás összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamForrás
a hozzájáruló nyilatkozatok gyűjtése a megbízó Partner rendelkezéseinek megfelelően, továbbá megfelelni a GDPR rendelkezéseinek az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága tekintetében, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükségesönkéntes hozzájárulásMinden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot adLásd a hozzájáruló nyilatkozatbanhozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

érintettek

 

Érintetti (ügyfél) nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozás összefoglaló táblázata
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetéseHozzájárulás, megállapodáson alapul vagy

jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, ideértve a nem természetes személy képviselőjét is, aki az Adatkezelő megbízó Partnerének ügyfele, vagy ügyfele kíván lennikapcsolattartás kezelt adatok, tárgyalási jegyzőkönyv adatai, szerződés adataiLásd részletesen az adatfeldolgozás tájékoztatójában/leírásábanelektronikusan (papír alapon), manuálisan történikérintettek, esetleg partner

 

Ügyfél-átvilágítás feladatának teljesítése a megbízó Partner rendelkezése alapján
CélJogalapÉrintettekAdatkategóriaIdőtartamMódForrás
az érintettek azonosítása és a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése2017. évi LIII. törvény előírásai alapján kötelezőLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásábanLásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásábanAz üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évelektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történikÉrintettek

 

Egyéb

 1. A) a hírlevelek kiküldésével megbízott adatfeldolgozó:

Név: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

Székhely: 675 Ponce de Leon, Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Adószám:  582554149

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 3501244

 1. B) tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozó:

Név: BlazeArts Kft.

Székhely: H-6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

Adószám: 12539833-2-03

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-09-109150

 

Az érintett jogai

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jogHozzáférés jogaHelyesbítés jogaTörlés jogaKorlátozásAdat-hordozhatóságTiltako-zásHozzájárulás visszavonása
Hozzájárulás
Megállapodás
Jogi kötelezettség
Létfontosságú érdek
Közfeladat, közhatalmi jog.
Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

Lezárva: 2023. október hó 1. napján

Nagy Gábor vezérigazgató

PortfoLife Tanácsadó Zrt.